Nieuws


25/11

Grondgebruik Habraken

In verband met het gebruik van de onbebouwde gronden op Habraken is op 17-11-2014 een brief aan de ondernemers verzonden met de volgende inhoud: De gemeente heeft in het verleden gronden aangekocht op Habraken met als doel deze gronden te gebruiken voor de realisatie van bedrijfspanden. In verband met de economische situatie zijn veel van deze gronden nog niet ontwikkeld en worden daarom tot nu toe ‘om niet’ in gebruik gegeven aan agrariërs die hier gras kunnen oogsten. Het braak laten liggen van deze gronden kost de gemeente geld, onder andere vanwege rentelasten. De gemeente Veldhoven heeft in haar gemeente meerdere gronden braak liggen. Deze gronden worden verpacht maar dit geldt tot op heden niet voor de onbebouwde gronden op bedrijventerrein Habraken. Het college van B&W heeft in haar vergadering van 11-11-2014 beslist om de braakliggende gronden op bedrijventerrein Habraken tegen marktconforme pachtprijzen te gaan verpachten. Met de toekomstige pachters van de grond op Habraken worden pachtovereenkomsten gesloten. Dit gebeurt middels een verlotingssysteem. Bij deze verloting worden ook de mogelijkheden van de grond en de bijbehorende pachtprijzen aangegeven. In verband met de zichtlijnen naar de bedrijven en de uitstraling van het bedrijventerrein wordt er door de gemeente een maximum hoogte van de gewassen aangegeven. Hierbij moet namelijk voorkomen worden dat er hinder ontstaat voor de gevestigde bedrijven, mede in verband met de veiligheid en inbraakrisico’s. De Veldhovense agrariërs worden op korte termijn geïnformeerd over het verlotingssysteem. Dit najaar zullen namelijk alle pachtgronden in de gemeente worden verloot onder de Veldhovense agrariërs.