Nieuws


16/02

ontwerpbestemmingsplan 'Habraken 2016'

Met deze brief willen wij u informeren dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Habraken 2016’ in procedure wordt gebracht. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele regeling. Het uitgangspunt bij de actualisering is dat de bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden ongewijzigd blijven en er geen nieuwe ontwikkelingsruimte wordt geboden. Niet alle gronden van Habraken zijn in het plangebied opgenomen. Het nieuwe plan heeft alleen betrekking op de gronden die inmiddels zijn bebouwd en de gronden die, op basis van het geldende bestemmingsplan, direct bebouwd kunnen worden. Door de huidige economische situatie worden de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan voor Habraken momenteel in regionaal verband herzien. De planvorming is nog niet concreet genoeg om te kunnen verwerken in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Over dit traject krijgt u afzonderlijk bericht. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Habraken 2016’ ligt met ingang van vrijdag 12 februari 2016 gedurende 6 weken (tot en met donderdag 24 maart 2016) ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.veldhoven.nl, trefwoord ‘Habraken 2016’.Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Een schriftelijk ingediende zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Regie en Ontwikkeling via telefoonnummer 14 040. Met vriendelijke groet, het College van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven, Namens deze, E. Moné-Romijnders Medewerker afdeling Regie & Ontwikkeling